Program: Call for temporary transformations during summer 2014

Location: Brussels

Client: Kanal Playground

Team: Julien Tregarot/Frederik Serroen

NL MOLENBAK wil op zondagen in Brussel iede reen de kans bieden op wat afkoeling. Door de tijdelijke transformatie van een binnenvaartschip kan de Brusselaar voortaan bij warm weer een frisse duik nemen, pootje baden of samen met zijn kinderen ploeteren in het water.
Actuele uitdagingen, waaruit telkens een krachtlijn voor MOLENBAK wordt afgeleid:
1. Behoefte aan zwemmen in open lucht
• Te weinig openluchtzwembaden in Brussel
• Hernieuwde aandacht voor water(wegen) in Brussel
2. Stimuleren van sociale innovatie
• Puur commerciële onderneming overstijgen
• Maatschappelijke meerwaarde op vlak van initiatief (bottom-up), draagvlak (breed partnerschap), investering (durfkapitaal, voorafname gebruikers), toegankelijkheid (laagdrempelig), exploitatie (sociale economie), technologie (waterzuivering), enz.
3. Ecologisch materiaalgebruik en duurzame technologie
• Upscaling van schip dat niet langer operationeel is voor binnenscheepvaart
• Hergebruik van materialen voor constructie (ecodesign)
• Duurzame technologieën (waterzuivering, hernieuwbare energie, enz.)
4. Een drijvende creatieve tanker
• Nood aan open debat over water in de stad en in de wereld
• Boot als platform voor diverse activiteiten (educatief, onderzoek, artistiek, enz.)

FR Grâce à la transformation provisoire d’une péniche, les bruxellois pourront piquer une tête lors de la saison estivale, mouiller leurs pieds ou jouer avec leurs enfants dans l’eau.
Quels sont les défis déterminant pour MOLENBAK:
1. Besoin de nager en plein air
• Manque de piscine en plein air à Bruxelles
• Attention renouvelée pour l’eau à Bruxelles
2. Stimuler l’innovation sociale
• Dépasser la pure entreprise commerciale

• Plus value sociétale au niveau de l’initiative (bottom-up), soutien (partenariat développé), investissement (capital à risque, réduction pour les usagers), accessibilité (pour tous), exploitation (économie sociale), technologie (traitement des eaux), etc.
3. Utilisation de matériaux écologiques et durables
• Reconversion de péniches qui ne sont plus opérationnelles sur le marché fluvial.
• Réutilisation de matériaux de construction (ecodesign).
• Technologie durable (traitement des eaux, énergie renouvelable, etc.).
4. Un réservoir de création flottant
• Besoin d’un débat ouvert sur l’eau en ville et dans le monde.
• Peniche utilisée comme plateforme pour diverses activités (éducatives, recherches, artis- tiques, etc.)